Το Πανεπιστήμιο Frederick συμπληρώνει φέτος 11 χρόνια λειτουργίας έχοντας μια μακρόχρονη ιστορία 53 ετών ως εκπαιδευτικό ίδρυμα. Όλα τα προγράμματα που προσφέρει έχουν τύχει αυστηρής και ενδελεχούς αξιολόγησης από εξωτερικές επιτροπές ακαδημαϊκών. Ως εκ τούτου, όλοι οι τίτλοι σπουδών που απονέμει το Πανεπιστήμιο Frederick, και στους τρεις κύκλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), αναγνωρίζονται πλήρως όχι μόνο στην …